Σχετικά με το Ίδρυμα Προώθησης Ανοικτού Γεωχωρικού Λογισμικού, Δεδομένων και Προτύπων (OSGeo)

Το Ίδρυμα Προώθησης Ανοικτού Γεωχωρικού Λογισμικού, Δεδομένων και Προτύπων (Open Source Geospatial Foundation), ή OSGeo, είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός του οποίου η αποστολή είναι να υποστηρίξει την συνεργατική ανάπτυξη ανοιχτού κώδικα γεωχωρικού λογισμικού, και να προωθήσει την ευρεία του χρήση. Το ίδρυμα παρέχει οικονομική, οργανωτική και νομική υποστήριξη στην ευρύτερη γεωχωρική κοινότητα ανοιχτού κώδικα. Υπηρετεί επίσης ως μια ανεξάρτητη νομική οντότητα στην οποία μέλη της κοινότητας μπορούν να συνεισφέρουν κώδικα, χρηματοδότηση και άλλους πόρους, σίγουροι στην γνώση ότι οι συνεισφορές τους θα διατηρηθούν για δημόσιο όφελος. Το OSGeo υπηρετεί επίσης ως σημείο επαφής και υποστηρικτικός οργανισμός για την γεωχωρική κοινότητα ανοιχτού κώδικα, και παρέχει ένα κοινό φόρουμ και κοινόχρηστη υποδομή για την βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ έργων.

Open Source InitiativeΤα έργα του ιδρύματος είναι όλα ελεύθερα και χρηστά υπό μια OSI-πιστοποιημένη άδεια ανοιχτού κώδικα.

To OSGeo αναζητεί τη νομική υπόσταση US 501(c)(3).

Δήλωση Αποστολής OSGeo

Υποστήριξη της συνεργατικής ανάπτυξης ανοιχτού κώδικα γεωχωρικού λογισμικού και προώθηση της ευρείας του χρήσης.

Στόχοι OSGeo

Οι παρακάτω λεπτομερείς στόχοι υποστηρίζουν τη συνολική αποστολή:

 • Να παρέχονται πόροι για έργα του ιδρύματος - π.χ. υποδομή, χρηματοδότηση, νομική υποστήριξη.
 • Να προωθηθούν τα ελεύθερα διαθέσιμα γεωχωρικά δεδομένα - το ελεύθερο λογισμικό είναι άχρηστο χωρίς δεδομένα.
 • Να προωθηθεί η χρήση ανοιχτού κώδικα λογισμικού στην γεωχωρική βιομηχανία (όχι μόνο λογισμικά του ιδρύματος) - π.χ. PR, εκπαίδευση, σημεία επαφής.
 • Να ενθαρρυνθεί η υλοποίηση ανοιχτών προτύπων και η διαλειτουργικότητα βασισμένη σε πρότυπα στα έργα του ιδρύματος.
 • Να εξασφαλιστεί υψηλού βαθμού ποιότητα σε έργα του ιδρύματος ώστε να οικοδομηθεί και να συντηρηθεί το όνομα του ιδρύματος.
 • Να γίνουν τα λογισμικά του ιδρύματος, καθώς και άλλα σχετικά λογισμικά, πιο προσβάσιμα για τον τελικό χρήστη - π.χ. binary "stack" builds, cross package documentation.
 • Να υποστηριχθεί η χρήση λογισμικού OSGeo στην εκπαίδευση διαμέσου ανάπτυξης προγράμματος σπουδών/διδακτέας ύλης, σημείων επαφής, και υποστήριξης.
 • Να ενθαρρυνθεί η επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ κοινοτήτων OSGeo σε διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού (π.χ. Java/C/Python) και πλατφόρμες λειτουργικών συστημάτων (π.χ. Win32, Unix, MacOS).
 • Να υποστηριχθεί η χρήση και η συνεισφορά στα έργα του ιδρύματος από την παγκόσμια κοινότητα μέσα από την διεθνοποίηση των λογισμικών και σημείων επαφής των κοινοτήτων.
 • Να διευθύνεται μια ετήσια συνδιάσκεψη OSGeo, πιθανότατα σε συνεργασία με σχετικές προσπάθειες (π.χ. EOGEO).
 • Να απονέμεται το βραβείο Sol Katz για την υπηρεσία προς την κοινότητα OSGeo.

Λεπτομέρειες Ιδρύματος

Οι παρακάτω σύνδεσμοι οδηγούν σε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το ίδρυμα OSGeo και πως αυτό διευθύνεται. Μερικές από τις πληροφορίες αυτές δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη και οι σύνδεσμοί τους θα δοθούν όταν θα είναι διαθέσιμες.

Μέσα και Νέα