Τοπικά Τμήματα OSGeo

Τα τοπικά τμήματα του ιδρύματος παρέχουν έναν χώρο για την υποστήριξη τοπικών χρηστών και προγραμματιστών, καθώς επίσης και έναν μηχανισμό προώθησης της αποστολής και των στόχων του OSGeo σε μια γλωσσικά ή γεωγραφικά αυτόνομη περιοχή. Οι οδηγίες τοπικών τμημάτων εξηγούν λεπτομερώς το ρόλο, τα οφέλη, τις ευθύνες και τις διεργασίες σχηματισμού τοπικών τμημάτων. Υπάρχει επίσης και μια wiki σελίδα που χρησιμοποιείται ως χώρος εργασίας για τα τοπικά τμήματα.

Επίσημα Τμήματα OSGeo


Τμήματα που έχουν αιτηθεί και αναγνωριστεί ως επίσημα από το Διοικητικό Συμβούλιο του ιδρύματος OSGeo

Τμήματα OSGeo "Σε Σχηματισμό"


Chapters that are not yet formally approved, but are actively developing

Please email info@osgeo.org to have
new chapters added to the "In Formation" list after setting up a wiki topic. More links are available in the wiki.