Θερμοκοιτίδα

Θερμοκοιτίδα Την Θερμοκοιτίδα του OSGeo διαχειρίζεται η Επιτροπή Θερμοκοιτίδας. Είναι υπεύθυνη για τα παρακάτω:

 1. Το σχεδιασμό και τα κριτήρια της διαδικασίας "επώασης" και την παρουσίασή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο.

 2. Την επανεξέταση των αιτήσεων για ένταξη στη Θερμοκοιτίδα και την υποβολή προτάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τα έργα που πρέπει να γίνουν δεκτά στη Θερμοκοιτίδα.

 3. Το διορισμό ενός μέντορα για τα έργα της Θερμοκοιτίδας.

 4. Την επανεξέταση της προόδου των έργων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Θερμοκοιτίδας, και προτάσεις για μετατροπή των Έργων σε καθεστώς "Πλήρους Έργου" στο Δ.Σ., όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο.

 5. Τη σύνταξη περιοδικών εκθέσεων σε ότι αφορά τη κατάσταση των έργων στην Θερμοκοιτίδα καθώς και τη διαδικασία "επώασης" στο Δ.Σ. (μέσω του προέδρου).

Τρέχοντα μέλη:

 • Jody Garnett (Πρόεδρος)
 • Daniel Morissette
 • Frank Warmerdam
 • Chris Holmes
 • Robert Bray
 • Mark Lucas
 • Cameron Shorter
 • Steve Lime
 • Arnulf Christl
 • Markus Neteler
 • Paul Spencer
 • Richard Gould
 • Norman Vine
 • Howard Butler
 • Jeroen Ticheler
 • Julien-Samuel Lacroix
 • Jorge Sanz
 • Judit Mays
 • Markus Schneider

Έγγραφα σχετικά με τη Θερμοκοιτίδα

Διαδικασία Επώασης Έργων

 1. Γενικές Αρχές Θερμοκοιτίδας
 2. Διαδικασία Επώασης
 3. Ερωτηματολόγιο Αίτησης Υπαγωγής στη Θερμοκοιτίδα
 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Έργων
 5. Οδηγίες Μέντορα Θερμοκοιτίδας
 6. Διαδικασία Εξέτασης Προέλευσης Κώδικα
 7. Πρότυπο (Template) Κατάστασης Έργου
 8. Έλεγχος "Αποφοίτησης" Έργου (checklist)
 9. Διαδικασία Αποχώρησης Έργου