Επιτροπές

Οι επιτροπές είναι μέρος της επίσημης δομής του OSGeo. Οι επιτροπές συναντώνται στο IRC ή μέσω τηλεδιασκέψεων και εργάζονται επίσης με την λίστα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Στις σελίδες των επιτροπών θα βρείτε τις αποστολές, τα ονόματα των ανθρώπων που εμπλέκονται και συνδέσμους σε (working documents) λειτουργικά έγγραφα. Τα ενδιαφερόμενα μέλη ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν στις λίστες αλληλογραφίας των επιτροπών, να συνδράμουν και πιθανώς να ενταχθούν επίσημα στις επιτροπές.